top of page

"עשיית הסרטים של לנדסמן היא ניסיון אמיץ להחיות את עמדתו ההומניסטית של האינטלקטואל כצופה ביקורתי ורפורמטור, המעורב בו זמנית בבשר ודם שלו במרקם החברה שאליה הוא או היא. נוגע."
(פרופ' נמרוד מתן, קטלוג הפורום, ברלינאלה 2012)

bottom of page